ưu điểm khi thuê lao động thời vụ

Chăm sóc khách hàng BIPBIP

(*) JOB DESCRIPTION: – Tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn/hỗ trợ đặt hàng; lên đơn hàng theo quy trình – Giải đáp/xử lý các phản ánh, khiếu nại...
더보기
ưu điểm khi thuê lao động thời vụ

Customer service (PAFCO)

(*) JOB DESCRIPTION: – Call Center Inbound + Chat via social media channels – Agents work at MBB Office and support US customers – Support customers to buy/handle...
더보기

직원을위한 가치

중앙 집중식 통합 관리 • 계약을 체결하고 시장에서 큰 이름과 브랜드를 가진 회사에서 공식적으로 일합니다. • 역동적이고 전문적인 환경에서 통합, 훈련 및 훈련 직원 모드의 전체 참여 •...
더보기